Leveringsvoorwaarden

Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle open opleidingen afkomstig van het Nederlands Instituut voor trainingen Stervensbegeleiding, hierna te noemen ‘NIS’     Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door het NIS.     Algemene inkoopvoorwaarden van de deelnemer, hierna te noemen ‘opdrachtgever’ zijn niet van toepassing, tenzij zij door het NIS schriftelijk zijn aanvaard.

Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst tussen het NIS en opdrachtgever komt tot stand nadat de opdrachtgever zich heeft ingeschreven voor een open opleiding, hierna te noemen opdracht.
Er geldt een bedenkingstermijn van 14 dagen.

Annulering van de opdracht door de opdrachtgever

Opdrachtgever heeft het recht om de opdracht te annuleren per brief of per email.
Annulering of wijziging door de opdrachtgever kan tot 4 weken voor aanvang van de opdracht kosteloos geschieden.
Bij annulering tot 2 weken voor aanvang van de opdracht is de opdrachtgever verplicht 50% te vergoeden.
Bij annulering tot 1 week voor aanvang van de opdracht is de opdrachtgever verplicht 75% te vergoeden.
Bij annulering vanaf of korter dan 1 week voor aanvang van de opdracht dient 100% te worden vergoed.
In geval de opdrachtgever gedurende de opleiding tussentijds beëindigd of anderszins niet aan de opleiding deelneemt, is de opdrachtgever gebonden tot betaling van het volle bedrag conform de betalingsovereenkomst.

Annulering van de opdracht door NIS

Het NIS heeft het recht zonder opgaaf van redenen een open opleiding te annuleren in welk geval de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling binnen 7 dagen van het volledige door deze aan het NIS betaalde bedrag.
Het NIS is te alle tijde gerechtigd de data en tijden van de open opleidingen te wijzigen.
Het staat het NIS te alle tijde vrij de inhoud en opzet van de open opleidingen te wijzigen, zonder dat de opdrachtgever daardoor enige aanspraak op schadevergoeding heeft.
Indien het NIS tot het oordeel komt dat van de opdrachtgever in redelijkheid niet kan worden verwacht aan de open opleiding deel te nemen, kan het NIS besluiten tot terugbetaling van het deelnemersbedrag.

Prijzen

De prijzen van de open opleidingen die staan vermeld op de NIS website en brochures zijn in principe bindend. Het NIS heeft echter het recht haar prijzen te alle tijden te wijzigen, met dien verstande dat na de bevestiging van een opdracht, de op dat moment geldende prijs zal blijven gelden.

Betaling

Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.
Bij niet, of niet-tijdige betaling is opdrachtgever over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zodra hij in gebreke is gebleven, dat wil zeggen vanaf 30 dagen na factuurdatum.
Alle kosten die opdrachtnemer moet maken om het haar toekomende te innen, komen voor rekening van opdrachtgever. Deze kosten bedragen ten minste 10 %, met een minimum van EUR 125,- van het te vorderen bedrag.

Vertrouwelijkheid

Het NIS verplicht zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie met betrekking tot opdrachtgever.  Vertrouwelijke informatie is die informatie, die als zodanig wordt verstrekt aan het NIS en alle andere informatie, die redelijkerwijs als vertrouwelijk beschouwd kan worden. Gesprekken tijdens opleidingen worden als persoonlijk en vertrouwelijk behandeld. Over de inhoud van deze gesprekken zal door de uitvoerende docent geen enkele informatie aan derden worden verstrekt, tenzij de betrokken deelnemer daar uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

Intellectuele eigendom

Het auteursrecht op door het NIS uitgegeven informatie- en opleidingsmateriaal berust bij het NIS, tenzij een andere auteursrecht hebbende op het werk zelf is aangegeven. Opdrachtgever kan alleen gegevens uit enig materiaal publiceren of vermenigvuldigen na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van opdrachtnemer.